Huisregels

Met de inschrijving gaat men akkoord met de huisregels van RSV Antibarbari. Het volgende is van toepassing: 

Op het Antibarbari terrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. 

 • Legitimatie is verplicht. 
 • Het feest in de tent zal tot 23:00 duren (mogelijk kan dit veranderen naar 22:00). Hierna zal het in de kantine doorgaan voor ABB leden. Mensen die hier dus niet aanwezig bij mogen zijn dienen het terrein dan ook te verlaten na de op dat moment bepaalde tijd.
 • De aangegeven aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd.  Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.
 • Op het terrein is een EHBO-post aanwezig.
 • U wordt verzocht om alle medewerking te verlenen aan de EHBO- medewerker indien nodig.  
 • Op het terrein zijn genoeg sanitaire voorzieningen. Wildplassen is verboden.  
 • Het is niet toegestaan drank van het terrein mee te nemen.
 • Het nuttigen van zelf meegenomen drank is tevens niet toegestaan. 
 • Huisdieren worden (voor hun eigen bestwil) niet toegelaten. 
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het evenement is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie. 
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.  
 • Personen die onder invloed van alcohol en/of drugs het evenement willen betreden kunnen worden geweigerd.  
 • Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op eventuele vergoeding van inschrijfgeld, bierkaarten of reiskosten.
 • Op het evenement zijn drugs verboden. 
 • Op het toernooi gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden.
 • Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen en biergooien worden niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen zal u de toegang tot het terrein worden ontzegd en zult u worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op u verhaald worden. 
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zult u worden overgedragen aan de politie.
 • Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie, haar medewerkers en RSV Antibarbari kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Tijdens het evenement zullen foto’s en video opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die het evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.
 • Op het toernooi kan meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het terrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.
 • Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken of draag gehoorbescherming tijdens het feest.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het terrein onmiddellijk ontzegd en zal u aankomende jaren worden uitgesloten van het toernooi. 

Met het betreden van het terrein ga je akkoord met onze huisregels.